سانیا ,ک^گه ,بو،لار ,بو،ل ,کو،ندهسانیا جه ک^گه ی

که شه ،ء ایته و^ئر، سانیا جه ک^گه یدئک^ باتاس-نا بارا قوید-م. مارحو،من-ک به سئن اتاعان باتا ه دی. جینازاس-نا بار عام جوق. سه به بی بالالار-نا وکپه لی ه دئم. ب-لت-ر ما الد-ک^عی ج-لی ما او^رو^حانادا ه کنشی آیاعی دا که سئلئپ جاتقان-ندا حال-ن سو،رای بار-پ ه دئم. تاک^ قالعانی سونشا ، جه جه گه اپار-پ به ر ده پ قول-ما بئر به س م-ک^د-ق اقشأ دا و،ستاتتی. مه نه ن و زگه ه شکئم حال-ن سو،رای بارماپتی ه که ن.

وسی-نی ، سول که زده گی اده تئمشه و^ه بلوگئمه جاز-پ قوی-پ ، بو،ل و،یده گئله ردئک^ ده وتکه ن کو،نده رئن ه گجه ی- ته گجه یلی بایانداعان-م دا بار بولات-ن. ورتا مه کته پته وق-پ جو،رگه نئمده که نه سار-ن-ک^ جان-ندا شاکئرت ته بول-پ ئسته گه نئم ءالی ه سئمده. جازدی کو،نده ری ده مالستا سویتئپ جو،رو^شی ه دئک. زامانن-ک^ تالکه گئمه ن الگی دو،که ن جاب-ل-پ کوپپه ن بئرگه که نه ساری دا ایه لئنه قوس-ل-پ تو،رکیاعا بار-پ که لپ کو،نه لتو^گه ءماجبو،ر بولادی. بئر ره ت مه ن ده قاتارلاس بولعان-مدا ول شال مه ن که مپئر مالدار-ن و،ستات-پ الادی. سوندای - اق مه ن ده مال و،ستاتقانداردان ه دئم. سوندا مه ن جان-م اش-پ وزئمدی قویا تو،را ول ه که و^گه بولا که ده نشئله رده ن مرحابات سو،راعان-مدی ماقتانا ه سکه الام-ن. زامان وزگه رئپ ، بالالار جو،م-سقا کئرئپ وکا^ل-پ که ته دی بایاعی اعا مه ن جه ک^گه مئز. ءو،ش قابات ءو،ی سال-پ کو،یله ندی بو،لار. اتته گه نی که نه ساری بولسا ءوز ئنئسئ قوجانازارمه ن اراسی تیئپ ومئر بویی قات-ناسپای جو،ردی. ارااعای-ند-ققا ( قازاقستاننان که لگه ن بولسا دا) ءمأن به رمه دی بو،لار-ک^. سوندا مه ن ساریدا ئسته پ جو،رو^شی ه دئم. او^-لعا بئر که لگه نئمده تیه به رسئن قای-رباید-ک^ جاک^ا تو،سکه ن که لئنئنه کوره قو، تتی بولس-ن ایتا کو رئمدئک به رو^ ءو،شئن جولداس جیناپ ءجو،رگه نده ءابئلازیدی دا شاق-رسام ول مو،ق-شقا ( ءوز باست-عی ) بو،ر-ل-پ که تکه ن سوک^ اشو^لان-پ وعان زه کئدئم بئر از. وسی بولعانداردی قایتا جاز-پ وتکه ن کو،نده ر که شتی ، ه ندی قو،داید-ک^ به رگه ن مه ن العان-نا تاو^به ه تو^ گه شاق-رعان-مدی بئر الباستی و^اهابی نه مه ته رئس جور-پ سانیان-ک^ قانت او^رو^عا و،ش-راعان-ن قو،دایدان تاپتی ده گه ن ده پ ازع-رادی. بو،لار دا ابده ن ه سئرگه ننه ن به ، مه نئک^ -ق-لاستی سوزئمدی کوته رمه ی ، ق-ر سوک^-منان قالمای و^بلوگ-ما بوقتان وزگه نی کوممه نت ره تئنده جازا به ره تئندی ش-عاردی.

نه ده سه ک ته وسی قازانی پایدالان-پ بو،ل اعای-ندارعا دا بارو^دی و،یعارد-ق. ده مه ک بو،ل ارادا تالش-ن ش-نداماعان بولعاندا ءالی ه ره گه سه به ره ر ه دئمئز او^ ده یمئن.  

ایتپاقشی ، سانیا مارحو،م تو،یمه شتئک^ الد-ک^عی بای-نان ( ات-ن بئلمه یمئن ) بولعان ق-زی ه دی. ده مه ک ، نو،رقوجا قو، دامن-ک^ وجه ی قار-نداری بول-پ تاب-لادی.                   

منبع اصلی مطلب : حاجي محمد شادكام
برچسب ها : سانیا ,ک^گه ,بو،لار ,بو،ل ,کو،نده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سانیا جه ک^گه ی