638- بال-ق ته ره ک^دی ، ه ر ه ره ندی سو،یه دی.

639- بئله تئنئک^ بئر توع-ز ، بئلمه یتئنئک^ توقعان توع-ز.

640- کوپتئک^ بئری - به تتئک^ ( کوتتئک^ ) کاری. 

641- یه سئز ءو،ی - کیه سئز ءو،ی.

642- س اباقتی ینه - ساتئمه ن. 

643- ه ر ته ک^ئن ویلاماعانن-ک^ تئرلئکپه زایا ، ه لئن ویلاماعانن-ک^ ه رلئگی زایا.  

644- ه ردی که به نه ک ئشئنده تانی .

645- ته کتی سوزدئک^ توره سی -ته رمه.

646- قو،ل قو،ت-رسا قو،د-ققا سیه دی. 

647- او^لیه قو،دای دا ه مه س ، قو،دایدان ب-لای دا ه مه س.

648- یتکه تو،به ک ، ه ستئگه وسه ک نه که ره ک ؟

649- باعالاماعانعا باق قو بایدی. 

650- باقپاسا مال که ته دی ، قاراماسا قات-ن که ته دی.

651- به ره که سئز ه لده بئر لئک بولمایدی.

652- وتان -وتباس-نان باستاسا دی.

653- اق بوکه ن جاتار-ندا جه ر تاک^دامایدی ؛ ق-زدار به ره ر ئنده ه ر تاک^دامادی.

654-  ق-زدان یمان که تسه کاپئرله ن و،یات که ته دی.

656- سو،تپه ن بئتکه ن ، سو،یه کپه ن که ته دی.  

657- تئری دو، نیه گه تو مایدی ؛ ولیک قو،رانعا تویمایدی. 

658- تاقتاع -ن-ک^ کوزی ز-ندانعا تو،سسه ، ز-ندانن-ک^ تو،بئنه کو،ننئک^ ساو^له سی تو،سه دی. 

659- وتکه ن کو، ننه ن ال-س جوق ؛ که له ر کو،ننه ن جاق-ن جوق.

660- اوله کئنئک^ قوناعی ق-ر-ر-پ جو،رئپ اق-ل ایتادی. 

661- ویناس وتتان -ست-ق ؛ ودان قالوا بوقتان ساس-ق.

662- بوتا بئر جو،تت-ق ، باتا م-ک^ قو،تت-ق.

663- بو،تتی ب-لعاعان جو،رتتی ب-لعایدی.  

664- کو، یله گه نئک^ سول بولسا ، ماک^-راعان-ک^ا بولای-ن.

665- اب-لاید-ک^ اس-ندا ش اپپاعاندا اکه ک^نئک^ باس-نا شاباس-ک^ با ؟! 

منبع اصلی مطلب : حاجي محمد شادكام
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : قازاق ماقال-ماته لده ر